ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

H εταιρεία ΑΠΕΛ ΕΠΕ εξειδικεύεται στη διαχείριση παρασίτων. Με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για την ποιότητα ISO 9001:2015

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας η εταιρεία:
• παρέχει επάρκεια μέσων για την αποδοτική εφαρμογή του.
• παρέχει συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της.
• εξασφαλίζει τη συνεχή παρακολούθηση όλων των σταδίων των παρεχόμενων υπηρεσιών.
• έχει τεκμηριώσει διαδικασίες για τον αποτελεσματικό χειρισμό των απαιτήσεων των πελατών.
• καθιερώνει σύστημα εσωτερικών ελέγχων, με σκοπό τον εντοπισμό και την πρόληψη λανθασμένων χειρισμών.
• παρέχει συστηματικά διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες σε προβληματικές περιοχές, με στόχο την αναβάθμιση και την σωστή λειτουργία του εφαρμοσμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
• καθιερώνει, παρακολουθεί και ανασκοπεί, όποτε απαιτείται, αντικειμενικούς σκοπούς ποιότητας.
• συμμορφώνεται με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
• εφαρμόζει μηχανισμό για την πρόβλεψη και αντιμετώπιση κινδύνων και ευκαιριών.

Όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της πολιτικής της Εταιρείας σε θέματα Ποιότητας.

Επιπλέον, η Διεύθυνση της επιχείρησης είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και την αναβάθμιση της Πολιτικής Ποιότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό να επιβεβαιώσει ότι παραμένει σχετική με το αντικείμενο και αποτελεσματική.

Ημερομηνία Η Διεύθυνση
30/09/2019

A. ΜΗΤΣΕΑΣ